• Ztracená ATLANTIDA
 • Svět ATLANTIDA
 • TÁBOROVÝ ŘÁD


  Čeho je třeba se na táboře řídit?

  • Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný hrozných zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval a neohrožoval svobodu ostatních. Základními prvky na táboře je umět slušně pozdravit, poprosit a poděkovat.

  • V případě, že budeš mít jako dítě pocit, že něco není tak, jak má, neprodleně informuj svého vedoucího.

  • Doporučujeme poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy vedoucího, myslí to s vámi dobře. :)

  *Každý, kdo se přihlásí na tábor, souhlasí s tímto táborovým řádem!


  Táborový řád obecně

  ✔ Dodržuji a dbám na dodržování tohoto táborového řádu.
  ✔ Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému okolí, táboru ani rodičům.
  ✔ Dodržuji režim dne i jeho program.
  ✔ Svědomitě a zodpovědně plním pokyny a rady vedoucího i ostatních členů organizačního týmu tábora.
  ✔ Ochotně každému rád pomohu, vyhýbám se sporům a hádkám.
  ✔ Dbám na čistotu svého stanu a okolí tábora. Ve stanu neskladuji potraviny a stan nijak neničím.
  ✔ Po večerce až do budíčku jsem ve svém stanu. V uvedené době bezdůvodně neopouštím svůj stan.
  ✔ Po večerce se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unavení a chtějí odpočívat.
  ✔ Odpolední klid je určen k mému odpočinku.
  ✔ Ve stanech nepoužívám otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.).
  ✔ Chovám se tak, abych nezranil sebe ani kohokoliv jiného.
  ✔ Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném, případně za pomoci oddílového vedoucího v sušárně.
  ✔ Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.
  ✔ Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo nebo vedoucímu.
  ✔ Při práci s pilou, sekyrou či jiným nářadím dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní.
  ✔ Bez souhlasu svého oddílového vedoucího neopouštím areál tábora ani určené místo.
  ✔ Na smluvený signál se ihned vracím do tábora, případně na určené místo.
  ✔ Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji vedoucího co nejdřív.
  ✔ Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.
  ✔ Přírodu neničím, ale chráním.
  ✔ Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.
  ✔ Jsem si vědom, že porušování táborového řádu může mít za následek mé vyloučení z tábora.


  *V případě odjezdu dítětě vinou nemoci Vám bude vrácena adekvátní částka z nevyužitích služeb - strava, vstupné,...
  *V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce, není možné nárokovat vrácení finančních prostředků.


  Na táboře je přísně zakázáno:

  • konzumace alkoholických nápojů
  • užívání omamných a návykových látek
  • fyzické a psychické šikanování ostatních účastníků tábora
  • sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
  • vypůjčení předmětů bez dovolení (krádež)


  Na táboře je zakázáno:

  • Používání mobilních telefónů, tabletů, ...
  • Svévolné opouštění táborového areálu
  • Konzumace nebalených zmrzlin (hrozí salmonelóza)
  • Konzumace hub (hrozí otrávení)
  • Koupání ve vodních nádržích, rybníce, řece i v bazénu bez dozoru vedoucího
  • Navštěvovat cizí stany po večerce
  • Svévolné pobíhání v areálu po večerce
  • Soustavné porušování pokynů vedoucího

  *Prosím, poučte také své dítě, že odpadky patří do koše. Nechceme přeci prožít 8dní na skládce.
  *Do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, kamení, klacky a jiné nevhodné předměty.


  V případě úmyslného poškození táborového vybavení dítětem bude poškození opraveno na náklady rodičů!  Jak se budou řešit přestupky?

  Porušení pravidel dělíme do dvou kategorií:

  1) Hrubé porušení táborového řádu

  = prohřešek vůči pravidlům z kategorie "přísně zakázáno"

  V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana,...) si naše sdružení vyhrazuje právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů, bude dítě předáno do péče pověřené osobě a náklady na dopravu budou fakturovány jí.


  2) Porušení táborového řádu

  = prohřešek vůči pravidlům z kategorie "zakázáno"

  V tomto případě porušení táborového řádu bude postupováno následovně:
  1) Dítě bude upozorněno, že jedná proti pravidlům
  2) Dítě bude opětovně upozorněno, že jedná proti pravidlům
  3) Zavoláme rodičům, aby se pokusili dítěti domluvit
  4) Po konzultaci s rodiči bude dítě na náklady rodičů posláno domů


  Věříme, že k výše zmíněným krokům nebudeme muset přistoupit a budou tedy sloužit jako pouhé nutné informační sdělení.